TÜRKMEN AFŞARLAR, AVŞARLAR OYMAÐI:

Bu makale 30-11--0001 00:00 eklenmiş ve 1595 kez görüntülenmiştir.
TÜRK DÜNYASI YAZARLARLARI

Yazan: Sadun KÖPRÜLÜ ..Türkmen Aşiret oymaðı olan tüm Türk dünyası birçok ülkelerde yaşamakta önemli Türkmen devletleri, Atabeyler kuran Afşarlar- Avşarlar On birinci yüzyıllarında tarihimizde çok üstün önemli roller oynayarak varlıkları günümüze kadar birçok ülkede sürmekte olan Afşarlar Oðuz boyu. Bozokların Yıldızhan oðulları kollarından meydana gelmektedir.

Selçuklu Devletinden önce diðer Oðuz boyları ile beraber, Kıpçak çölünde Afşarlar yaşamaktaydılar.

1135–1136 yıllarında Afşarların başkanı Arslanoðlu Yakup Bey Huzistan’a yerleşmişlerdir. Sonradan Afşarların başına Aydoðdu Küşdoðan geçmiştir, Malazgirt Savaşından sonra, Anadolu’ya Türkmenlerle, Afşarlar, beraber göç ederek, Selçuklu Devleti’nin üç bölgelerine yerleştirilmişlerdi.

Karamanoðulları Beyliðini kuranlarda Afşar, Avşar boyundandır.

Avşarların bir bölümü, Akkoyunluların İran’ı ele geçirmişlerdir, Huzistan’a yerleşmişlerdir.

Bugün Afşarlar Malatya ve Doðu Anadolu’da bulunmaktadırlar, ayrıca İran Urmiye, Herat’a bölgesine Hemedan, Kirmanşah, Nişabur, Kerman’ın güneyinde yerleşmişlerdir ve Afşarlı Nadir Şah, 1736 tarihinde Afşarlar hanedanını kurmuşlardır.

Günümüzde daðınık, yerleşik olmalarına raðmen bir bölüm Afşarlar adetlerini, gelenek, göreneklerini devam ettirmektedirler. Bugün Kayseri’nin Pınarbaşı kazasının baðlı köyler Pazarören bölgesi, Sarız ilçesinde ve Tomarza’nın Toklar bölgesinde Avşarlar bulunmaktadır.

Ayrıca Adana baðlı maðara ilçe köylerinden Ayvad ve Aðdaşlar

Avşarlardırlar, Afşarlar Çukurova Avşar köyleri yanında, Kastamonu, Bolu, Muðla, Isparta ve Antalya, Çorum, Kırıkkale, Kırşehir, Kars, Şanlıurfa gibi yörelerinde Avşarlar, Afşarlar yaşamaktadırlar.

Afşarlar İran’da olduðu gibi Irak’ın kuzey Türkmen şehirleri, Kerkük, Erbil, Musul, Baðdat, Diyala, Hilla,  Telafer şehirlerinde çok sayıda Avşarlar, Afşarlar bulunmaktadır.

Telafer Türkmen bölgesinde Halay beyler Hihmetli, Develiler, Devletliler gibi oymaklar,  Afşarlı oymaðından bir parça olarak Kahramanmaraş Diyarbakır şehirlerinde geniş çapta bulunmaktadır, ayrıca Diyarbakır, Şanlıurfa, Çorum, Gaziantep Genelikle Türkmen aşireti olarak günümüzde Kürtleşmişlerdir Bir bölüm Afşar, Karakeçiler gibi.

Kerkük Havice, ve Karakol, Karagol aşireti ile birlikte yaşayan Avşarlar, Afşarlar günümüzde Saddam rejiminin acı, baskılı politikasıyla Araplaşmışlardır.

Öte yandan Afşarlar Başkent Baðdat, Irak’ın güneyi Basra, Rumadi, ve birçok köylerde yerleşerek yaşamaktadır.

Ayrıca Irak Makamında Bayat Makamı yanında Avşar Makamı çok tanınarak  Çargah, Sigah, gibi makamlardan olarak tanınmış Kerkük Hoyratlarından Muhalif hoyratları Avşar, Afşar makamından çıkmaktadır bu makam Azeri İran Azerbaycan , Kerkük, Erbil, Musul, Baðdat Türklerinde ön sırada gelerek tanınmaktadır.

      

Afşar Oymaðı, boyu

Tanınan

Büyük Türkmen Oymaðı olarak Oðuz Hanın 24 boyundan biri olarak Kaşgarlı Mahmut Divanı Lügat’i Türk kitabında Oðuz bölüðünden altıncı sırada Afşar sayılmaktadır.

Avşar boyu Bozuklar sað kolundan Oðuz Hanın oðlu, Yıldırım Hanın dördüncü oðlunun en büyüðü Afşar\'ın soyundan gelmektedir.

Afşar boyların adları ise Alplū, Arašlū, Bekešlū, Gündüzlü, Imirlü, Köse Amedlū, Köselü, Pāpāglū, Kāsemlū, Kerelū, Karalu, Karamanlu, Salmanlu, Sindelli, Tur Ali Hacılu, Receplü, Balabanlu ve KirKlū. Imirlū oymaðıdır.

Afşarlar oymaðı boyları

Orta Asya da Dede Korkut destanında Oðuz Han diye geçmekle Sir Derya bölgesinde uzun süreden beri yerleşerek sonradan bu topraklarından göç ederek Huzistan yoluyla Irak, Suriye Anadolu\'ya bölgelerinde yaşamlarını sürdürmüşlerdir.

Bu göç sunucu İran, Irak Suriye, Afganistan ve Azerbaycan, Türkmenistan Türkiye’nin birçok yerlerine daðılmışlardır.

Afşarlar, Oðuz\' handan başka büyük torunları bulunmaktadır. Bunlardan Kınıklar, Kayılar gibi uzun yıllardan devlet, yönetimler, atabeyler kuran büyük kahramanlar, şahsiyetler, topluluklar yetirmişlerdir.

En önemlilerimden

Karamanoðulları, Akkoyunlular, Aksungurlular, Özeroðulları, Sırkıntıoðulları, Karsantıoðulları, Küçük Ali Oðulları ve Kozanoðulları gibi, Afşar, Avşar Türkmenlerinden kurulan gücü ile yaşamış yiðitler, büyük insanlar, Kahramanlar bulunmaktadır.

Afşarlar büyük devletleri ile tanınarak

Birçok ülkelerde ve Anadolu coðrafyasında Musul Atabeyleri Zengiler  Musul ve Halep yöresine egemenliði ellerine almışlardır böylece bu bölgelerde Türkmen Afşar boyları tanınarak günümüze kadar izleri görünmektedir.

Afşarların Türkmenlerinin Kahramanlıları dillere destan olarak her yerde yönetimi

Başarmışlar ve Şumlaoðulları hükümdarlıðını  İran\'ın Huzistan bölgesinde kurmuşlardır.

Tanınan Kahramanoðulları Beyliði

Avşar boyundan olarak Karamanlı kolundan gelmektedir.

Ayrıca Alaiye Beyliði

Karamanoðulları boylarından kurulmuştur.

Büyük Türkmen oymaðından Germiyanoðulları Beyliði

Alişiroðulların Malatya, Kütahya\'ya göç ederek, uzun yıllardan bu topraklarda yaşamaktadırlar.

Türkmen Afşar aşireti İnançoðulları beyliðini Denizli bölgesinde

Kurulmuştur.

Dulkadiroðulları Türkmen Afşar boyundan olmakla Türkiye’nin birçok bölgelerinde görünmektedir.

Aydınoðulları Beyliði

Türkmen Afşar oymaðından olarak Aydınlı oymaðı birçok bölgelerde bulunmaktadır.

Türkmen Saruhanoðulları Beyliði

Afşar boyu Saruhanlı kolundan bir Türkmen boyudur.

Sevindikhan Beyliði

Türkmen Afşar oymaðı Erzurum, Kars, Yozgat, Çorum yöresinde kurulmuştur.

İran’da tanınan Türkmen Nadir Şah bir Afşarlı olarak ve İran\'da Avşar Devletini, Türkmen Devleti olan Safeviler yönetiminde, Fars’a karşı iktidarı ele alarak Huzistan’da yaşayan iki Afşar oymaklarından bir bölümü Azerbaycan ve Urmiye şehrine yerleşmişlerdir.

Türkmen Afşarlar oymakları İsmail Hatainin  Safevi devletini kuran 7  Afşar Türkmen oymaðı.

Horasanda ki Afşarların Kırklu oymaðına baðlı Nadir Şah İran Azerbaycan tarihine çok önemli yeri Türkmenleri birleştirmeye çok katkısı olmuştur.

Ayni dönemde Karabað Hamlıðı Türkmen Avşarları Civanşir yönetiminde kurulmuştur

Urmiye Hanlıðı   İran\'da Afşarların şehri olarak tanınmaktadır

Ayrıca Erdebil Hanlık Beyliði Saruhan beyli Afşarlardan kurulmuştur.

Afşarlar Türkmenleri 18- 19 Yüzyıllarında Anadolu güney ve orta bölgeleri Kayseri, Sivas, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Mersin şehirlerinde Kozanoðulları, Bozdoðan, Menemenci, Sırkıntı, Kırıntı, Karsantı, Cerit gibi Türkmen boylarını yerleştirmiştir.

Türkmen Afşarlar

Anadolu’da önce Selçuklar döneminde Anadolu\'nun çeşitli illerine daðılarak, Karamanoðulları olarak tanınmışlardır.

Ayrıca Afşarlar güney Anadolu’da 1865  yıllarında göçebe diye yaşamışlardır.

Türkmen Afşar oymaðı, boyu Türklük şuuruna baðlı olarak güçlü kahraman, yiðittiler.

Dünyanın her yerinde olduðu gibi Afşarlar Balkanlar\'da

Karaman oðulları , Dulkadiroðulları diye günümüzde yaşamaktadırlar.

15. 16. 17. ve 18. yüzyıllarında Afşarlar sürgün hayatı yaşayarak  

Konya, Karaman, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas bölgelerini toplu olarak yerleri olarak varlıklarını kurmuşlardır.

Afşarlar Bulgaristan Cumhuriyetinde Kırcalı – Hasköy, Deliorman, Durallar, Karalılar, Sidelli, Köseler, Balabanlı gibi köylerde Yunanistan\'da Gümülcine ve Makedonya, Kosova bölgesinde, daðınık şekilde yaşamaktadırlar.

Balkanlar\'da yaşayan Afşarlar Dulkadirli, Karamanlı, Danişmedlü ve Bozuluslu oymaklarıdır

Afşarlar günümüzde İran, Azerbaycan, Suriye, Irak, Türkmenistan, Afganistan\'da büyük bir nüfusa sahip olarak Türkçülük kimliklerini korumaktadırlar.

Afşar Türkmenleri güçlü olarak

İran yönetimini Safevilerden sonra ikinci Türk oymak boyu Afşarlar olmuştur.

İran ve Afganistan, Irak, Türkiye, Suriye’da olmak üzere birçok Türkmen oymakları Araplaşarak Kürtleşmişlerdir birçok oymak, boylar, soylar karışarak erimişlerdir. Çaðlar boyunca yaşanan boy mücadeleleri en çok göçler, baskı, işkence asimilasyon etkisiyle Türk boyları başka boylarla yakınlaşarak boylarının, oynaklarının adlarını unutarak Türkmen olmayan boylardan olduklarını söylemekle ortaya öte yandan yeni boylarda çıkmaktadır

Buna benzer Türkmen olan Afşarlar, kökenlerini unutmuşlar. Kimi Türkmen boyları baskıyla korku, zorla soylarını, boylarını bile unutarak yok olma sinsi politikaya uðramışlardır.

Bir millet, bir ırkı olmayan topluluklarla kaynaşan Türkmenler Kürtleşmişlerdir ve Araplaşmışlardı

Doðu ve Güneydoðu Anadolu’da Türkmen Milletinin Kürtleşmiş olmalarına veya Kürtleşmeye doðru gitmelerine işbirlikçiler, hainler, soyu, boyu olmayan teröristiler. Neden olmaktadır bölgelerde

Yüzde yüz Türkmen olan Türklükçüðü savunan diline baðlı olan bir çok oymaklar tarihleri geçmişleri belli olarak bir Türkmen Aşiret oymaðı boyundan olduðu belgelerle tanınarak nasıl Araplaşacak veya Kürtleşecektir,  Bayat, Bayındır, Salur, Beydili, Döðer, Büðdüz, Yıva, Karkın, Küresinli (Kasımoðlu) Milli, Karakeçili, Türkan, Tilki, Atmalı, Kızkapanlı, Çakallı, Karakol, Kakai, Zengiler, Şebekler Efendi, babalar, Bektaşiler  gibi Türkmen oymakları, boyları, Afşar Türkmenleri ile nasıl görenek, geleneklerinden uzaklaşacak ve Türklüklerini unutacaklar. Türkmen oymaklarının Bakışları, görüntüleri, gülüşleri, renkleri, davranışları, dilleri, sözleri, hoşgörüleri, güzellikleri, töreleri adları bile

Türk’tür Türkçedir.

Türkmen

Avşarlar, Afşarlar oymakları, boyları Coðrafi ve Demografik Daðılımları Türkiye Güneydoðu ve doðusundan başka, İran Kuzeybatı ve batısında yoðun olarak yaşadıkları gibi, Ardelan, Hemedan, Kirmanşah, Luristan’da ve Mazenderan, Horasan ile Isfahan’da da bulunurlar), Irak (Kuzeyi Kerkük, Musul, Erbil, Diyala, Telafer birçok köy ilçelerde, Suriye Kuzeyi Halep, Lazikiya, Homus  Kafkasya’da Azerbaycan, ve Kazakistan’da

Yaşamaktadırlar. Çoðunluk Afşarlar ve Türkmen oymak boyları çoðunlukla

Diyarbakır, Elazıð, Malatya ve Şanlıurfa, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Gaziantep,

Adana, Kars ve birçok yerlerde bulunmaktadırlar

Bugün Kürt olarak kabul edilenler çoðu Türkmen oymaðı, boyu, soyundandır. Bunlardan (Kara-Keçililer, Döðerler, Şavak, Beritan, Hormek, Haymanalar, gibi).

Saf ve % 100 Türk olan Afşar Türkmenleri, bir arada olarak kindi soylarını, boylarının Türk olduðunu bilerek mücadelecini sürdürmektedirler birlik içinde olarak, vatanın dillerini severek her zaman dilleri, Bayrakları, toprakları için özveride bulunarak kanlarını, canları bu uðurda vererek şehit olmuşlardır.

Afşarlar, temiz Türkler olarak.

Güler yüzlü, iyimser, yaşam, Umut dolu, onurlu töreli vatanlarını, dillerini sever Çok yiðit, Atılgan, çalışkandır. Türkmenlerdir

.

Afşar, Avşar kardeşlerimiz Yüzde yüz Türkmen aşireti oymaðından olarak kendilerine can, gönülden baðlanarak birlikte dillerini büyük Türk tarihlerini savunarak, Irak, İran, Dünyanın neresinde bir Türkmen varsa kan, can milli duygulu kardeş olarak artık kendileri Türkmen bilmeyenler Türkmen olduklarını iyi bilmelidirler, atalarının yollarında ayrılmadan Türk diye dünya gelerek, Türk kalmalıdırlar.,

                                                                                            Sadun KÖPRÜLÜ

    

ETİKETLER :
YORUMCULARIN DİKKATİNE
İmlası bozuk, büyük harfle yazılan, hakaret niteliği taşıyan, argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren yorumlar kesinlikle yayınlanmayacaktır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Adınız :
E-Mail :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Diğer yazıları...
Yazılım
Uyumlu Web Tarayıcıları