DÜZGÜN COŞKUN’dan Tekbaş kardeşler

Bu makale 30-11--0001 00:00 eklenmiş ve 2398 kez görüntülenmiştir.
Halise TEKBAŞ

Yılların deneyimli gazetecisi ve Anadolu Ajansından emekli olup deðişik yerel gazetelerde görev yapan ve şuan da Egemen Gazetesi’nde. Hoş sohbet içten tebessümü ile her kesimin yüreðinde yer etmiştir.  Sevgili büyüðüm Düzgün Coşkun’un kaleme aldıðı Halise ve Fatma Tekbaş kardeşler için kullandıðı içten ifadeleri yüreðimdeki uyuyan devi uyandırdı, taze kan Verdi adeta. Öyle içten ve duygusal yazılarla işlemişki okurken içim ürperdi, bir çırpıda okudum. Beni ne kadar tanıdıðına da tanık oldum.
Aklımdan bu satırları okurken neler geçmedi ki; Coşkun’un yüreði coştukca sevgi dolu sözleri kahkahaya boðuluyordu. Gözlerinden sevgi ışıkları saçıyor çevresine, pozitif enerji dolu delikanlılara taş çıkartan bir isim Düzgün Coşkun. Bazende hüzün çöreklenir küçük yüreðine. Tek kelimeyle yaşanmışlıkların acı izleri taşınır gizlerinde. Bazı kelimeler beyin daðarcıðında kilitilenir gün yüzüne çıkmaz. Hapis cezası verilir, iki dudak arasında susarsın susdukça da için kanar. İşte sevgili aðabeyim can dostum Düzgün Coşkun’un da yüreði sevgi dolu. Şöyle desem daha iyi olur sanırım. Neden bu kadar çok sevdirdin kendini, neden...Gittin ama hala içimde kanıyor adın.. Unuttun ama hala içimde kırılıyor hatıraların... Neden bu kadar çok sevdirdin kendini, neden. yıllar geçiyor evren deðişiyor, sevgimi yıkarken yaðmur damlacıklarında nasırlaşan yüreðim daralıyor. Sen aklıma gelince katran gülüşlerimi katıyorum puslu gülüşlerine. Ve her gece gökte parlayan yıldızlara özgürce sunuyorum özgürlüklerimi... diye içimden geçen söylemlerimle bütünleşiyor Düzgün Coşkun... Hep hatıralar icimizi acıtır..
Yalın ve sade bir dille yazılan duygusal  imgeler beni hem mutlu etti hemde gözyaşlarımın yanaklarımdan akmasına neden oldu. Öyle içten ve duygusal yazmış ki; bende dayanamayarak sizlerle paylaşmayı düşündüm.. İşte can dostum ve deðerli büyüðüm meslektaşım ve gazeteci Düzgün Coşkun’un ‘Egemen Gazetesi’nde ki yazısını sizlerle paylaşıyorum…
\'Üşüyen Güneş\' ve  Tekbaş Kardeşler
Biz gazeteciler, başar›l› çal›şmalara imza atan her meslek grubundaki insanlar› övmeden geçemeyiz. Geliştirdikleri projeleri gündemin başköşesine yerleştiririz. K›y›s›ndan köşesinden c›mb›zla kelimeler, cümleler alarak haberleştiririz ya da köşeleremize aktar›r›z. Ancak kendi mesleðimize gelince nedense ayn› hassasiyeti, özveriyi ve titizliði gösteremiyoruz. Her meslekte geleceðe yönelik ciddi çal›şmalar yapan insanlar› bu kadar öne ç›kar›rken, konu gazeteci olunca, Başbakan Say›n Erdoðan\'›n deyimi ile \'teðet\' geçeriz. Bu başar›y› içimize sindiremeyiz. Bir haz›ms›zl›k, sormay›n gitsin barsaklar›m›z› delip geçiyor sanki. Oysa elde edilen başar› gazetecilik ad›na deðil mi?
* * *
Şimdi soracaks›n›z "Başl›kla söylemleriniz aras›nda bir bað kuram›yoruz, ne demek istiyorsunuz acaba?"diye. Aceleye mahal olmad›ð›n› belirtmek isterim. Durun sab›rl› olun s›ra başl›ða da gelecek. Ama biraz sab›r... Gelelim as›l konuya: Adana\'da uzun y›llard›r gazetecilik yapan iki k›z kardeş var. Halise ve Fatma Tekbaş. Kim ne derse desin bu sat›rlar›n yazar› iki k›z kardeş oldukça başar›l› buluyor ve takdir ediyor. ‹ki k›z kardeş de günümüzde edebiyat alan›nda ciddi çal›şmalar yap›yor. Halise Tekbaş, başar›l› bir gazeteci olman›n yan›s›ra, şairlik yönü de að›r bas›yor. Aşka, sevgiye, iyiliðe, güzeliðe, doðruya, samimiyete susam›ş içli sözlerle şiirlerine başl›yor ve ayn› temayla bitiriyor. Şiire karş› bir çekim gücü var.
* * *
Siz Halise Han›m\'›n "Üşüyen Güneş" adl› şiir kitab›n› okudunuz mu? Eðer kitapl›ð›n›zda bu şiir kitab› yoksa, hemen al›p okuman›z› sal›k veririm. "Üşüyen Güneş", sizi farkl› bir dünyaya götürür, beyninizdeki tüm sorunlar› nötrleştirir. Kendinizi oldukça zinde hissedersiniz. Hüznü, karamsarl›ð› ve çaresizliði unutursunuz. Daha huzurlu ve mutlu bir dünyan›z olur. Yaşama s›ms›k› sar›l›rs›n›z. Aşk›n, sevdan›n kap›s›n› aralayan "Üşüyen Güneş", asl›nda içinizi ›s›t›r, k›ş günlerinde dahi. Sevda güneşi sarar benliðinizi... Yüreðinize taze kan pompalar, kendinizi şiir dünyas›nda hissedersiniz adeta...
* * *
Halise Tekbaş\'›n yüreði sevgi çiçekleriyle doludur. Sevmesini bilen, sevgiye deðer veren, sevenlerin yüzündeki mutluluðu okuyabilen kavuşamayanlar›n halinden anlayan bir Sultan. Zaten bu yönü að›r bast›ð› içindir ki  kitab›n›n ad›n› "Üşüyen Güneş" koymuş. Şaşacaks›n›z ama, güneş de bazen üşüyor Halise Tekbaş\'›n dünyas›nda.
* * *
Halise Han›m ar› gibi çal›şkand›r. Sevecenligine diyecek yoktur, ancak k›rm›z› çizgileri de vard›r. S›n›rlar› keskindir bu çizgilerin. Kald› ki, beni duyguland›ran, düşündüren bazen hayal dünyas›na sürükleyen yönü de bu özelligi olsa gerek... Çagdaşl›ga aç›kt›r yüregi... Özgürlügü seven bir yap›ya sahip. Düşündügünü, hiç tereddüt etmeden söyleyebilen bir cesareti var. Konuşurken yüzünden sanki güller aç›yor. Bazen de kahkahalara bogar sizi.  Halise Tekbaş\'›n kaleme ald›g›  "Üşüyen Güneş" adl› şiir kitab›nda 95 eser yer al›yor. Hakk›nda yap›lan yorumlar ve yaz›lan şiirlere de yer vermiş bu kitab›nda...
* * *
Ruhlara hayat veren aşk kelimelerini s›kça kulland›g›na tan›k olursunuz Halise Tekbaş\'›n. Dedik ya Halise Tekbaş bir aşk kad›n›d›r. Aşk için doðmuş Halise Tekbaş, 2010 y›l›nda \'Bendeki Seni Yaşa\' adl› kitapla okurla buluştu. Şimdi de \'Üşüyen Güneş\'i yüreklere ilaç niyetine sunuyor. Yolun aç›k,  yüregin ferah  olsun. Heyecan›n› da sat›r aralar›nda gizleme art›k, titrek bak›şlar›n özgürlüge kanat ç›rps›n, daha yükseklere konman için... Başar›n daim olsun...
FATMA TEKBAŞ\'IN BAŞARISI
Doruk Gazetesi sahibi Fatma Tekbaş da alan›nda başar›l› bir gazeteci. Bas›n-Yay›n ve Enformasyon Genel Müdürlüðü\'nce her y›l geleneksel olarak düzenlenen "Anadolu Bas›n›n› Özendirme Yar›şmas›"nda Makale-Yorum dal›nda kat›ld›ð› "‹yi Yaşamak Ad›na Savaşlar ‹cat Edildi" başl›kl› köşe yaz›s›yla birincilik ödülünü ald›. Tekbaş bu yorumuyla ayn› zamanda Adana\'ya birincilik ödülünü getirdi. Bu tür ödüller kişiye verilse de yaşad›ð› il, bölge ve ülkenin ad› da geçer. O ilin tan›t›m› yap›l›r. Tekbaş\'›, Adana\'ya birincilik ödülü getirdiði için içtenlikle kutluyorum. Yüreðine, kalemine saðl›k diyorum. Daha nice büyük ödüllere...
* * *
Halise ve Fatma Tekbaş kardeşlerin, bundan sonra da Adana\'ya pek çok başar› ödülleri getirmesini dilerim.

ETİKETLER :
YORUMCULARIN DİKKATİNE
İmlası bozuk, büyük harfle yazılan, hakaret niteliği taşıyan, argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren yorumlar kesinlikle yayınlanmayacaktır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Adınız :
E-Mail :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Diğer yazıları...
Yazılım
Uyumlu Web Tarayıcıları